Wettelijke bepalingen en algemene gebruiksvoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt op: 11 april 2018 – v.180549

Uitgever van de website

De website www.altares.nl & www.altares.be wordt uitgegeven door Dun & Bradstreet B.V. (“ALTARES – D&B”), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 24047019.

ALTARES – D&B heeft haar zetel te Otto Reuchlinweg 1094, 3072 MD Rotterdam, Nederland.

Tel.: +31 (0)10 710 9400
E-mail: customerservicenl@dnb.com
Hoofdredacteur: Darren Tebbit

Hosting

De website www.altares.nl en www.altares.be wordt binnen Europa gehost door Savvii B.V.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) bepalen de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van de website www.altares.nl en de voorwaarden voor het gebruik ervan door de gebruiker.

De gebruiker wordt verzocht onderhavig document aandachtig te lezen en telkens opnieuw te lezen wanneer hij de website raadpleegt.
Door de website te gebruiken, stemt hij in met de AGV.

Definities

  • Website: verwijst naar de website www.altares.nl.
  • Gebruiker: verwijst naar elke persoon die de website gebruikt of raadpleegt. Hierbij wordt benadrukt dat de website exclusief bestemd is voor professionals die in het kader van hun beroepsactiviteit handelen.
  • Gebruikersaccount: verwijst naar het persoonlijk profiel dat door een gebruikerscategorie wordt aangemaakt om bepaalde inhoud te raadplegen.

Toegang tot de website en verstrekte inhoud
Het doel van de website is de gebruikers inhoud aan te bieden die door ALTARES – D&B of diens partners is opgesteld, namelijk artikelen, whitepapers en onderzoeken.

Auteursrechten – Intellectuele eigendom
Het is ten strengste verboden om deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren – ongeacht de drager. Het volledig of gedeeltelijk reproduceren en/of weergeven van de website door middel van welke methode dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALTARES – D&B, is verboden. Iedere schending van dit verbod wordt mogelijk als vervalsing beschouwd in overeenstemming met het Nederlandse of Belgische intellectuele eigendomsrecht. Elke overtreder kan hiervoor burgerlijk of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

De gebruiker mag onderzoeken en whitepapers die op de website staan aanwenden voor privédoeleinden, behoudens commerciële doeleinden.
Alle handelsmerken die op de website worden vermeld zijn gedeponeerde merken. Bijgevolg is iedere gedeeltelijke of volledige weergave en/of kopie en/of toepassing van deze merken verboden.

Aangezien bepaalde op de website gepubliceerde informatie deel uitmaakt van een eigendomsrechtelijk beschermde gegevensbank, mag de gebruiker deze informatie niet volledig of gedeeltelijk verzamelen, overdragen, opslaan of kopiëren.

Het kopiëren, verspreiden of automatisch verzamelen – op welke manier dan ook – van informatie die op de website staat is verboden. Het gebruik van robots, programma’s en andere automatische methoden om rechtstreeks gegevens te verzamelen is ten strengste verboden.

Gebruikersaccount
Om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud, moet de gebruiker een gebruikersaccount aanmaken.

Er wordt aangegeven dat gebruikers die een gebruikersaccount aanmaken automatisch worden geabonneerd op de nieuwsbrief van de website.
De gebruiker verplicht zich ertoe correcte informatie te verschaffen bij diens aanmelding en deze informatie onverwijld bij te werken als er wijzigingen zouden optreden. Als hij onjuiste informatie zou verstrekken, is hij als enige verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.

De logingegevens van de gebruiker (login/wachtwoord) worden door ALTARES aan de gebruiker verstrekt en stellen die in staat diens account te raadplegen. Ze zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Het gebruik van het account en de logingegevens is voorbehouden aan de gebruiker. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van diens account en logingegevens. Hij kan ze te allen tijde wijzigen vanaf zijn account.

Informatica en vrijheden
ALTARES – D&B informeert de gebruiker van de website www.altares.nl dat de op de website vergaarde persoonsgegevens automatisch worden verwerkt in het kader van de werking van de website, het gebruikersaccount en de door ALTARES – D&B aangeboden diensten (namelijk de verbinding met de website, de verzending van berichten aan de gebruiker betreffende diens gebruikersaccount of het gebruik van door de website aangeboden diensten).

Ieder op de website weergegeven formulier bevat verplichte velden, aangeduid met een asterisk. Het betreft informatie die vereist is om de aanvraag te verwerken en om een sollicitatie te kunnen indienen. De informatie die in deze velden wordt vergaard dient onder andere om de situatie van de gebruiker te analyseren en hem diensten aan te bieden die zijn afgestemd op diens behoeften, maar ook om vragenlijsten af te nemen en voor marketingdoeleinden ten bate van ALTARES – D&B en de ondernemingen die tot dezelfde groep behoren.

Voor alle bovengenoemde verwerkingsmethoden van ALTARES – D&B beschikken de betrokken personen over een recht van toegang, correctie, uitwissing van gegevens die hen aangaan en zelfs verzet tegen het gebruik van deze gegevens door ALTARES – D&B. De betrokken personen kunnen dit recht uitoefenen door zich te richten tot ALTARES – D&B, Otto Reuchlinweg 1094, 3072 MD Rotterdam, Nederland.

Aansprakelijkheid
De informatie en/of documenten die op deze website staan en/of via deze website kunnen worden geraadpleegd, worden louter ter informatie verstrekt en bevatten mogelijk onnauwkeurigheden en fouten. ALTARES – D&B behoudt zich het recht voor ze te corrigeren zodra er zulke fouten aan het licht komen.
Het is de taak van de gebruiker om deze informatie gebruiken met gezond verstand en een kritische blik en na te gaan of die klopt en relevant is.
De informatie en/of documenten die op de website staan kunnen te allen tijde worden gewijzigd en kunnen bijgewerkt zijn. Zo kan er mogelijk een update plaatsgevonden hebben tussen het moment waarop de informatie werd gedownload en het moment waarop de gebruiker er kennis van neemt.

Het gebruik van de op de website verstrekte informatie en/of documenten valt onder de volledige, exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker, die de eventuele gevolgen ervan aanvaardt. ALTARES – D&B kan hier in geen geval voor aansprakelijk worden gesteld, noch kan er beroep tegen ALTARES – D&B worden aangetekend.

ALTARES – D&B kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook ten gevolge van de interpretatie of het gebruik van op de website verstrekte informatie en/of documenten.

Hyperlinks
De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere websites op het Internet. Door op de links naar deze andere bronnen te klikken, verlaat u de website.

Er mag zonder uitdrukkelijke toestemming van ALTARES een link naar de hoofdpagina van de website worden aangemaakt. ALTARES – D&B mag van een website die een link naar de website wenst te plaatsen geen toestemming of voorafgaand informatieverzoek vereisen. De website moet echter worden weergegeven in een nieuw browservenster. Ook behoudt ALTARES – D&B zich het recht voor een link te laten schrappen als de link niet strookt met het onderwerp van de website.

Toegang tot de website
ALTARES – D&B stelt alles in het werk om continu toegang te verstrekken tot de website, behoudens in geval van overmacht of een gebeurtenis waarover ALTARES – D&B geen controle heeft, evenals onder voorbehoud van mogelijke storingen en noodzakelijke onderhoudsbeurten om de goede werking van de website en diensten te waarborgen.

Bijgevolg kan ALTARES – D&B geen garantie geven met betrekking tot de beschikbaarheid van de website en/of diensten, noch met betrekking tot de betrouwbaarheid van de overdracht en prestaties wat de reactietijd of kwaliteit ervan betreft. Er wordt de gebruiker geen enkele technische ondersteuning geboden.

Als de website en/of de diensten niet toegankelijk zijn, mag ALTARES – D&B hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Overigens mag ALTARES – D&B te allen tijde en zonder kennisgeving de website of een deel van de diensten onderbreken, zonder dat dit de gebruiker recht geeft op een vergoeding. De gebruiker begrijpt en aanvaardt dat ALTARES – D&B in geen geval aansprakelijk mag worden gesteld voor onderbrekingen en de eventuele gevolgen ervan voor de gebruiker of andere derden.

Regels rond Internetgebruik

De gebruiker verklaart akkoord te gaan met de eigenschappen en beperkingen van het Internet en begrijpt het volgende:

  • ALTARES – D&B aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de diensten die via het Internet toegankelijk zijn en oefent geen enkele controle uit over de eigenschappen van de gegevens die via zijn servercentrum kunnen worden overgedragen.
  • Gegevens die op het Internet circuleren zijn niet beschermd, in het bijzonder tegen eventuele hackers. De aanwezigheid van het logo ALTARES – D&B is louter een vermoeden van geldigheid. Als de gebruiker gevoelig of vertrouwelijk geachte informatie verstrekt, doet hij dit volledig op eigen risico.
  • Op het Internet circulerende gegevens kunnen aan regels onderhevig zijn wat het gebruik ervan betreft of eigendomsrechtelijk beschermd zijn.
  • De gebruiker begrijpt dat ALTARES – D&B geen enkele controle heeft over de inhoud van diensten die op het Internet beschikbaar zijn.

De gebruiker is exclusief aansprakelijk voor het gebruik van gegevens die hij op het Internet raadpleegt, opzoekt en overdraagt.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden
ALTARES – D&B behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en zonder kennisgeving, onderhavige gebruiksvoorwaarden te wijzigen om ze af te stemmen op de evoluerende website en/of de exploitatie ervan.

Vigerend recht
Zowel onderhavige website als de gebruikswijze en -voorwaarden ervan vallen onder het Nederlandse recht, ongeacht de locatie waar de website wordt gebruikt. In geval van een geschil waarvoor geen minnelijke schikking werd bereikt, is uitsluitend de bevoegde rechter te Rotterdam bevoegd om zich over dit geschil uit te spreken.

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor

quizz outcome