Gebruiksdoel indueD

Gebruiksdoel

IndueD is een cloud platform dat volledig is gewijd aan Know Your Customer (“KYC”) en compliance vraagstukken. De Dow Jones Screening wordt uitsluitend aangeboden voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van precontractuele verificaties met betrekking tot klanten, leveranciers, partners of elke andere verificatie met het oog op risicopreventie, om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waarvoor zij verantwoordelijk zijn, in het bijzonder met betrekking tot KYC-verplichtingen in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld, corruptie en de financiering van terrorisme;
 • Verrichten van handelingen in het kader van hun rol als overheidsorganisatie;
 • Elk bijkomend verzoek bij het uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten.

Voorwaarden van toepassing op het gebruik van de screeningsoptie indueD via Dow Jones

1. Definities

Alle met een hoofdletter geschreven termen die hieronder worden gebruikt maar die niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de MA en/of deze Order, zoals van toepassing.

Dow Jones: verwijst naar de vennootschap Factiva Limited, opgericht naar Engels recht, met kantooradres te The News Building, 1 London Bridge Street, London SE1 9GF, Verenigd Koninkrijk, evenals haar verbonden ondernemingen (elke vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap heeft over Dow Jones of die onder dezelfde zeggenschap staat als Dow Jones). Onder zeggenschap wordt verstaan het bezit van de meerderheid van de stemrechten of een entiteit die door Dow Jones is gemandateerd om hun rechten toe te passen.

Dow Jones Informatie: alle informatie die voortvloeit uit een Dow Jones screeningsdienst die wordt geleverd als onderdeel van de Services.

Screeningdienst: verwijst naar de Service geleverd door D&B die de Afnemer in staat stelt toegang te krijgen tot Dow Jones Informatie in het kader van deze Order.

2. Intellectueel eigendom

Dow Jones heeft de intellectuele eigendomsrechten op de Dow Jones Informatie, die de Afnemer niet mag schenden.

Dow Jones bezit alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de API die toegang verschaft tot de Screeningsdienst en tot alle elementen die toegankelijk zijn via de Screeningsdienst, met inbegrip van alle code (zowel bron- als objectcode), functionaliteit, systeemtechnologie, interfaces en alle amendementen en gerelateerde elementen. Dow Jones kan alle maatregelen nemen die gericht zijn op het beschermen en toepassen van deze intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Afnemer.

3. Aansprakelijkheid - verklaringen

De Screeningsdienst en de Dow Jones Informatie worden geleverd zoals ze zijn. D&B en Dow Jones geven geen garanties met betrekking tot de Screeningsdienst en de Dow Jones Informatie, in het bijzonder met betrekking tot (i) de beschikbaarheid van de Service, (ii) de geschiktheid ervan voor de behoeften van de Afnemer, (iii) de garantie van intellectuele eigendomsrechten van derden, (iv) de afwezigheid van fouten, virussen of andere schadelijke componenten. In het bijzonder vormen de Service en de Dow Jones Informatie in geen geval een vorm van (fiscaal, juridisch of beleggings)advies of aanbeveling en kunnen ze in geen geval bijdragen tot het nemen van een beslissing, met name in verband met een belegging, ten aanzien van de betrokkene. De Afnemer gebruikt de Screeningdienst en de Dow Jones Informatie op eigen risico.

De Afnemer erkent dat Dow Jones niet kan worden gelijkgesteld met een Customer Reporting Agency en dat de door Dow Jones geleverde Informatie geen Consumentenrapport of Investigative Consumer Report vormt zoals gedefinieerd in de Amerikaanse staats- of nationale wetgeving inzake kredietrapporten, in het bijzonder de “Fair Credit Reporting Act, 15 U.S.C. §1681, et seq. (FCRA)”, en het is de Afnemer verboden de Dow Jones Informatie te gebruiken voor enig doel vermeld in voornoemde regelgeving. In het licht hiervan is de Afnemer aansprakelijk voor alle verlies of schade die Dow Jones en de aan haar gelieerde ondernemingen lijden als gevolg van de schending van dit artikel door de Afnemer.

De kenmerken van de Service kunnen naar eigen goeddunken door Dow Jones worden gewijzigd.

4. Gebruikers

De Afnemer verbindt zich ertoe enkel de Gebruikers die in deze Order worden vermeld, toegang te verlenen tot de Screeningsdienst en de Dow Jones Informatie.

De Afnemer aanvaardt dat D&B informatie verzamelt met betrekking tot zijn gebruik van de Service om deze naar Dow Jones te sturen in het kader van de controle van de Service.

5. Gebruik van de screeningsdienst

De Afnemer mag niet:

 • De Screeningsdienst geheel of gedeeltelijk kopiëren;
 • De Screeningsdienst op een buitensporige of onrechtmatige manier gebruiken, rekening houdend met het in deze Order ingeschatte aantal opvragingen;
 • De volgende bewerkingen uitvoeren: (i) de inhoud van de Screening Service en de Dow Jones Informatie scrapen (ii) een database construeren op basis van de Dow Jones Informatie; (iii) permanente kopieën van de inhoud maken of kopieën van de inhoud in de cache langer op te slaan dan toegestaan door de cache header. Niettegenstaande punt (iii) is het de Afnemer toegestaan deze elementen op te slaan, voor archiveringsdoeleinden, om te voldoen aan zijn wettelijke en reglementaire nalevingsverplichtingen (op basis van passieve opslag, zonder gebruik), op voorwaarde dat deze informatie wordt opgeslagen door de betrokken persoon en niet in een voor iedereen toegankelijk “Dow Jones”-bestand.
 • De Screeningdienst te gebruiken in strijd met de wet- en regelgeving of de rechten van derden, waaronder met name intellectuele eigendomsrechten, het recht op privacy en elk ander recht van derden;
 • Een actie uitvoeren met als doel een virus, worm, fout, Trojaans paard, malware of enig ander destructief element in de Screeningsdienst te introduceren.
 • De Dow Jones Service of de netwerken die deze toegankelijk maken, te verstoren of te onderbreken;
 • De API te gebruiken om een van de API afgeleid product te maken, te reproduceren of te distribueren met als doel de functionaliteiten ervan te reproduceren;
 • Reverse engineering-activiteiten of andere middelen uit te voeren met als doel het verkrijgen van broncode, handelsgeheimen of knowhow die in de Screeningsdienst zijn opgenomen;
 • Als volgt te handelen of een derde partij toe te staan dit te doen: de Screeningsdienst verkopen, kopiëren, uitlenen, verhuren, overdragen, in sublicentie geven, schenken of distribueren of beschikbaar stellen aan derden (gratis of anderszins);
 • De Screeningsdienst gebruiken om producten, diensten of omgevingen te ontwikkelen voor illegale doeleinden;
 • Een robot, spider, automatische websitezoektoepassing of andere apparatuur gebruiken met als doel het geheel of een deel van de Screeningsdienst terug te vinden of te indexeren, en op enigerlei wijze de werking ervan verstoren;
 • Handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten verwijderen of wijzigen, auteursrechtvermeldingen of andere labels die de oorsprong of bron van het element in kwestie aangeven, vervalsen of verwijderen.

6. Bescherming persoonsgegevens

Dow Jones is verantwoordelijk voor de verwerking van de Dow Jones database in het kader van de exploitatie, het onderhoud en de verbetering ervan. Dow Jones garandeert:

 • dat de verzameling en verwerking van Dow Jones Informatie door Dow Jones is gebeurd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In het bijzonder is Dow Jones, indien van toepassing, verantwoordelijk voor (i) het informeren van de betrokkene en/of (ii) het verkrijgen van toestemming van de betrokkene;
 • de technologische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen neemt die geschikt zijn in verhouding tot de huidige beste praktijken en de relevante kosten om de gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang, of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking;
 • de wettigheid van de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de Dow Jones-database;
 • ingaat op alle inzage- en wijzigingsverzoeken van betrokkenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens in de Dow Jones database.

De Screeningdienst omvat verwerking van persoonsgegevens, die gevoelige gegevens kunnen bevatten. De Afnemer erkent dat deze gegevensverwerking onderworpen is aan een specifiek kader met betrekking tot de wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Daartoe verbindt de Afnemer zich ertoe deze gegevens uitsluitend te verwerken voor de doeleinden die in het Gebruiksdoel worden vermeld.

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor

quizz outcome